Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-11 12/1/2017 Доставка чрез зареждане на горива за нуждите на служебните автомобили обслужващи Община Челопеч посредством карти за безналични плащания Opened 00631-2017-0004
ОП-10 11/3/2017 „ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП, РАБОТЕН ПРОЕКТ НАОБЕКТ - ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В КВАРТАЛ 38 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР “ Opened 00631-2017-0003
ОП-9 10/25/2017 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ,СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ/ОБЕЗЛЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ“ Closed 9069646
ОП-8 8/29/2017 Проектиране на обект "Гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв. 55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска във фаза ПУП - ИПЗ, идеен и работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор. Closed 00631-2017-0002
ОП-7 8/22/2017 “Рехабилитация на пътното платно четвъртокласна пътна мрежа на пътя Челопеч –Мирково, до землищната ни граница в местността Гарваница” Closed 9067568