Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
4.7.2012 г. Ч-204 / 7.3.2012 г. Челопеч Местност: местността "Гредата", землището на с.Челопеч с ЕКАТТЕ 80323 Поземлен имот с идентификатор №: 015019
• Нива (0,92 кв.м.)
Публично оповестен конкурс