Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/4/2012 Ч-204 / 3/7/2012 Челопеч Местност: местността "Гредата", землището на с.Челопеч с ЕКАТТЕ 80323 Поземлен имот с идентификатор №: 015019
• Нива (0.92 кв.м.)
Публично оповестен конкурс