Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-7 24.10.2018 г. Изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и обновяване на корпус 3 (актова зала), физкултурен салон, корпус 4 ( кухня и столова), площадкова В и К инсталация и допълнителни инсталации и съоръжения към ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч. Затворена 9082297
ОП-5 19.10.2018 г. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2018/2019 г. по две обособени позиции Затворена 9082184
ОП-4 12.10.2018 г. Паркоустройство- доставка и засаждане на растителност в обект парк Корминеш Затворена 9081836
ОП-2 30.3.2018 г. „Инженеринг - проектиране и строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч“ Възложена 00631-2018-0002
ОП-1 19.1.2018 г. Изготвяне на ПУП на квартал 38б, изработване на идеен и работен проект на обект Благоустрояване на квартал 38б Централна градска част с. Челопеч и осъществяване на авторски надзор Възложена 00631-2018-0001